Forsiden

Bønnens udtale

Her på siden kan du lære udtalelsen af bønnen. Filerne kan afspilles her fra siden i et nyt faneblad, eller downloades ved at højreklikke og vælge "Gem destination som..." Vi har lagt dem op i den rækkefølge der bruges når vi beder, men vi anbefaler at du starter med Al-Fatiha da dette er bønnes vigtigste del. Brug din tid på at lære disse ord og deres betydning, og du vil se at bønnen bliver lettere og "sødere" at udføre. Vi skal huske at bønnen er det der adskiller os fra de der har valgt en anden end Guds vej. Allah Siger i Koranen:

Og Jeg skabte ikke djinn (ånder) og menneskene, for andet end tilbedelse af Mig (Alene)”.


Profeten Muhammad (Allahs velsignelser og fred være med ham) sagde;

Pagten (der er forskellen) mellem os (muslimerne) og dem (vantro), er forladelsen af salah/bønnen.”

Og;

Allah vasker synder væk med de fem salah/bønner”

 

Åbningen:

Allaahu Akbar

(Allah er Størst)

Subhanak Al-lahumma wa bihamdik, wa tabarakas- muk, wa ta’Ala djadduk, wa la Illaha ghairuk

(Æret er Du, O Allâh og prist og velsignet er Dit navn og ophøjet er Din majestæt og der er ingen udover Dig der er værdig at blive tilbedt.)

Audhu billahi min ash-shaitan-ir-radjim

(Jeg søger tilflugt hos Allah fra den udstødte satan)


Al-Fatiha:


 

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim

(I Allâhs navn, Den mest Bamhjertige, Den mest Nådige)


Al-hamdu lil-Lahi Rabbil ‘Aalamin

(al Pris til Allâh alverdens Herre)


Ar-Rahman-ir-Rahim

(Den Mest Bamhjertige, Den Mest Nådige)


Maliki jawmid-din

(Herskeren på Dommedag)


Ij-jaka na’budu wa ij-jaka nasta’in

(Dig alene tilbeder vi og Dig alene beder vi om hjælp)


Ihdinas-siratal mustaqim

(Led os af den lige vej)


Siratal ladhina an-‘amta ‘alaihim ghairil maghdubi ‘alaihim wa lad-dhåållin

(Vejen der følges af dem, som Du har skænket, ikke den der følges af dem som vreden har ramt, eller af de vildfarne)


Amin

(Gud, accepter min bøn)

 

Ruku:

 

Allaahu Akbar

(Allah er størst)


 

Rabbijal ‘Adhiim(x3)

(Æret være min Mægtige Herre)

 

Sami, Allaahu liman hamidah (siges kun af den der leder bønnen og den der beder alene)

(Allâh hører hvem end der priser Ham)


Rabbanaa wa lakal-hamd, hamdan kathiran tajjiban mubarakan fih

( Al pris til vor Herre. Rigelige gode og velsignede prisninger)

 

Sudjud:

Allaahu Akbar

(Allah er størst)

 

Subhaana Rabbial A'laa (min. 3 gange)

(Æret være min Ophøjede Herre)

 

Djuluus:

Allaahu Akbar

(Allah er størst)

 


Rabbirh-firlii Rabbirh-firlii

(min Herre tilgiv mig)

 

Sudjuud:

Allaahu Akbar

(Allah er størst)

 


Subhaana Rabbial Alaa(min. 3 gange)

(Æret være min Ophøjede Herre)


Allaahu Akbar

(Allah er størst)


1. Tashahud: 


At-tahij-jaatu lil-Laahi, was-salawaatu wat-taj-jibaatu

(Alle hilsner til Allâh, al pris og alle goder)

As-salaamu alajka ajjuhan-nabijju wa rahmatullahi wa barakaatuh

(Oh profet, Allahs fred , barmhjertighed og velsignelser være over dig)


As-salaamu alaina wa ‘alaa ibaadil-Laahis -såålihiin

(Fred være over os og over alle Allâhs oprigtige slaver)


Ash-hadu al-laa Illaaha ill al-Laahu wa ash-hadu anna Muhammadan abduhu wa rasuulu

(Jeg bevidner at der ikke er andre end Allâh der er værdig, at blive tilbedt og jeg bevidner, at Muhammad er Hans slave og budbringer)


2. Tashahud:

Allaahumma salli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin

(Oh Allâh send Dine prisninger over Muhammad og over Muhammads slægt)


Kamaa sallaita ‘alaa Ibraahima wa ‘alaa aali Ibraahima innaka Hamiidum-Madjiid

(ligesom Du sendte Dine prisninger over Ibrahim og over Ibrahims slægt, Du er meget Prisværdig og Storslået)


Allaahumma baarik ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin

(Oh Allâh send Dine velsignelser over Muhammad og Muhammads slægt)


Kamaa baarakta ‘alaa Ibraahima wa ‘alaa aali Ibrahima innaka Hamiidum-Madjiid

(Ligesom Du sendte Dine velsignelser over Ibrahim og over Ibrahims slægt, Du er meget Prisværdig og Storslået)

 

Dua:

Allaahumma innii a´uudhu bika min adhaabil-qabr, wa min `adhaabi djahannam

(O Allâh jeg søger tilflugt hos Dig fra straffen i graven og fra straffen i helvedet)


Wa min fitnatil mahjaa wal mamaat, wa min sharri fitnatil masiihid-dadjaal

(Fra livets og dødens prøvelse og fra det onde i prøvelsen med den falske Messias)

 

Taslim:

Assalaamu ´alaikum wa rahmatullaah (Over højre skulder)

(Må Allâhs Fred, og Barmhjertighed være med dig)

Assalaamu ´alaikum wa rahmatullaah (Over venstre skulder)

(Må Allâhs Fred og Barmhjertighed være med dig)