Forsiden

 

Dua

Hverdagen er fuld af små situationer, vi vågner, vi går på toilettet, vi spiser osv. Vi muslimer har fra Profeten Muhammad (Allahs velsignelser og fred være med ham) lært en lang række af små bønner vi kan sige som lovprisning af vores Herre, når vi udfører disse handlinger. Som Muhammad (Allahs velsignelser og fred være med ham) har sagt:

"En der ihukommer sin Herre og en der ikke ihukommer sin Herre, er at sammenligne med en død og en levende"(Bukhari)

Vi har indspillet et lille udpluk af disse bønner og lagt dem her på siden. Du kan enten downloade dem eller åbne dem i et nyt faneblad ved at højreklikke på linkene. God fornøjelse!

 

Når du vågner

Alhamdu lillahil-ladi ahjana bada ma amatana wa ilajhin-nushur.

Al pris tilkommer Allah, Der giver os liv efter Han har ladet os dø og til Ham vender vi tilbage.


Når du klæder dig på

Alhamdu lillahil-ladi kasani hada wa razaqanihi min rajri hawlin minni wa la quwwah.

Al pris tilkommer Allah, Der har klædt mig med dette og skænket mig dette uden min vilje eller kraft.


Inden du træder ud på toilettet

Allahumma inni audu bika minal-khubthi wal-khaba-ith.

Oh Allah, jeg søger tilflugt hos Dig fra de urene mandlige og kvindelige dæmoner.


Når du træder ud fra toilettet

Rufranak.

Jeg spørger om Din tilgivelse.


Efter wudu

Ashhadu an la ilaha illal-lahu wahdahu la sharika lah, wa-ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.

Jeg bevidner, at intet er værdigt at blive tilbedt, foruden Allah alene, Han er uden partnere og jeg bevidner at Muhammad er Hans slave og budbringer.


Når du forlader hjemmet

Bismillah, tawakkaltu a-lAl-lah, wala hawla wala quwwata illa billah.

I Allahs navn, jeg har placeret min tillid hos Allah og der er ingen vilje eller stjrke udover Allahs.


Når du træder ind i hjemmet

Bismillahi wa ladjna, wa bismil-lahi kharadjna, wa ala rabbina tawakkalna.

I Allahs navn trådte vi ind og i Allahs navn trådte vi ud, og hos Allah har vi placeret vores tillid.


Når du træder ind i moskeen

A-udu billahil-adimi wa biwadjhihil-karim wa sultanihil-qadim minash-shajtanir-radjim.

Jeg søger tilflugt hos Allah Den Mægtige, og hos Hans hellige ansigt, og hos Hans evindelige autoritet fra den forbandede satan.

Bismil-lah, was salatu was salamu ala rasulil-lah , Allahummaftah li abwaba rahmatik.

I Allahs navn og fred og velsignelser over Hans sendebud. Oh Allah, åbn Din barmhjertigheds porte for mig.


Når du træder ud af moskeen

Bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah, allahumma inni as-aluka min fadlik, allahumma a-simni minash-shajtanir-radjim.

I Allahs navn og fred og velsignelser over Hans sendebud,O Allah, jeg spørger Dig om Din gunst. O Allah, vogt mig fra den forbandede satan.


Dua efter Ahdan

Allahumma rabba hadihid-dawatit-tammah, was-salatil-qa-imah ati Muhammadan alwasilata wal-fadilah,

O Allah, Herren over dette perfekte kald og denne forestående bøn, skænk Muhammad kontakt til Dig og ophøj ham over alle andre,

wa bad-hu maqaman mahmudan alladi wa adtah.

og giv ham den velsignede forhøjning, som Du har lovet ham.


Muslimernes hilsen

As-salamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Må Allahs fred, barmhjertighed og velsignelser være med.


Svar til muslimernes hilsen

Wa aleikummu salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.

Og må Allahs fred, barmhjertighed og velsignelser være med.


Når fasten brydes

Thahabadh dhama wabtallatil oruq, wathabatal adjru in sha Allah.

Tørsten er væk, og årene er fugtede, og belønningen er bekræftet, om Allah vil.


Før du spiser eller drikker

Bismillah.

I Allahs navn.


Hvis du glemmer at sige Bismillah

Bismillahi fi awwalihi wa akhirih.

I Allahs navn, for starten og for slutningen.


Efter du har spist

Alhamdu lillahil-ladhi ata-amani hada warazaqanihi min rajri hawlin minni wala quwwah.

Al pris tilkommer Allah, der har fodret mig med dette og skænket mig dette, uden min viljekraft eller styrke.


Den Allah har skænket føde

Allahumma barik lana fihi wa-ataimna khajran minh.

Oh Allah velsign os med dette, og forsyn os med bedre end dette.


Når man nyser

Alhamdulillah.

Al pris tilkommer Allah.


Hvad man svarer en der nyser, hvis han priser Allah

Jarhamukal-lah.

Må Allah være dig barmhjertig.


Hvad den der nyste svarer tilbage

Jahdikumul-lahu wajuslihu balakum.

Må Allah vejlede dig og forbedre din tilstand.


Når en forsamling ophæves

Subhanaka allahumma wa bihamdika, ashhadu a la ilaha illa anta.

Æret være Du oh Allah, og prisværdig. Jeg bevidner at der er ingen der er værdig at blive tilbedt, andre end Dig.

Astaghfiruka wa atubu ilajk.

Jeg søger Din tilgivelse og angre til Dig.


Tilgivelses bønnen

Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk,

Oh Allah, Du er min Herre, der er ingen der er værdig til at blive tilbedt udover Dig. Du skabte mig, og jeg er Din slave,

wa ana ala ahdika wa wadika mas-tatat, audhu bika min sharri ma sanat

og jeg holder Din aftale, og Dit løfte så godt jeg kan. Jeg søger tilflugt hos Dig fra det dårlige, jeg har lavet.

Abu-o laka binirmatika alaj, wa-abu-o bidhanbi faghfir li.

Jeg anerkender Din Gunst overfor mig, og jeg erkender min synd, så tilgiv mig.

Fa-innahu la jaghfiruth-thunuba illa ant.

For sandelig er der ingen der tilgiver synder undtagen Dig.


Ajat Al-Kursij

Allahu la ilaha illa Huwal-Hajjul Qajjum,

Allah, der er ingen anden der er værdig at blive tilbedt foruden Ham, Den Levende, Den Alt Opretholdende,

la takhuduhu sinatun wa la nawm,

hverken søvn eller døs kommer over Ham,

lahu ma fis-samawati wa ma fil-ard,

alt i himlene og på jorden tilhører Ham,

man dhal-la thi jashfau indahu illa bi-ithnih,

hvem kan da gå i forbøn hos Ham uden Hans tilladelse,

jalamu ma baina aidihim wa ma khalfahum,

han ved, hvad der vil ske Hans skabninger i denne verden og hvad der vil ske dem i det næste,

wa la juhituna bishaj-in-min ilmihi illa bima sha-a,

og de opnår intet af Hans viden, undtagen det han tillader,

wasia kursij-juhus samawati wal-ard,

og Hans fodskammel spænder over himlene og jorden,

wa la jauduhu hif-dhuhuma, wa Huwal-Alijjul A-dhiim.

og at passe på dem er ingen byrde for Ham og Han er Den Øverste, Den Mægtigste.